Grantový program
pro školy

Zapojte svou základní školu do grantového programu a získejte veškerou podporu Nadace O2 při výuce internetové bezpečnosti.

Illustration

Základní informace

Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v  České republice.

Program je určen pro všechny základní školy na území České republiky, bez ohledu na zřizovatele. Můžou se hlásit školy státní, církevní nebo soukromé. V rámci programu lze žádat podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na internetu a mediální gramotnost. Cílovou skupinou těchto aktivit a osvěty jsou děti a mládež, jejich učitelé a rodiče.

Pravidla pro získání grantu

1. Základní informace

 • Nadace O2, se sídlem Za Brumlovkou 2, Praha 4, 140 22, IČ: 26700000 (dále jen Nadace), vyhlašuje v souladu s posláním a účelem Nadace grantové řízení. Poslání a účel Nadace jsou podpora projektů přispívajících ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže, a dále ochrana a rozvoj prostředí a komunit, ve kterých žijeme.

 • Nadace má právo vyhlásit grantová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v souladu se svým posláním a cíli.

2. Harmonogram

 • Vyhlášení řízení: 10. 4. 2019

 • Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2019 (do půlnoci)

 • Formální kontrola: do 24. 5. 2019

 • Hodnocení přihlášek komisí + případné doplňující dotazy: do 26. 5. 2019

 • Zasedání komise: 27. – 31. 5. 2019

 • Informace ne/podpořeným školám: do 7. 6. 2019

 • Získávání podkladů a tvorba smluv: do 14. 6. 2019

 • Podpis smlouvy: do 30. 6. 2019 (případně v průběhu prázdnin)

  • Kromě Grantové smlouvy se s vybranými příjemci uzavře také Smlouva o zpracování osobních údajů

 • Realizace aktivit: září 2019 - červen 2020 (tzn. celý školní rok)

 • Průběžná zpráva: do 31. 1. 2020

 • Závěrečná zpráva: do 31. 7. 2020

 

3. Účast v grantovém řízení

 • Program je určený pro / žádat mohou:

  • Základní školy bez ohledu na zřizovatele – státní (MŠMT / kraj / obec / svazek obcí), církevní, soukromé osoby

 • Zaměření projektů, na které se v rámci digitální gramotnosti žádost může vztahovat:

  • Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu

   • Bezpečná hesla, soukromé informace, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, digitální reputace a on-line identita, digitální stopa, netiketa apod.

  • Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti mediální gramotnosti
   • Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, hledání, interpretace a vyhodnocení informací a práce s nimi, sdílení informací apod.

 • Cílová skupina těchto aktivit a osvěty: děti a mládež, učitelé, případně rodiče dětí z podpořených škol.

 

4. Podmínky čerpání grantu

 • Obecné podmínky čerpání grantu

  • Grant lze čerpat na aktivity ve výše uvedených oblastech digitální gramotnosti.

  • Grant lze čerpat ve spolupráci s vybraným vzdělávacím partnerem, který zajistí vzdělávací aktivity včetně lektorské činnosti. Vybraný vzdělávací partner musí doložit svou odbornost včetně referencí.

  • Podmínkou čerpání grantu je využití materiálů (např. metodických námětů na výuku videí apod.) uveřejněných na tomto portále.

  • Žadatel (po konzultaci se vzdělávacím partnerem / partnery) musí v přihlášce doložit, jakým způsobem bude s materiály pracovat / jakým způsobem je bude využívat a jakou částí ve vzdělávací aktivitě přispěje samotný vzdělávací partner / partneři.

  • Vzdělávací partner může být

   • Pedagogický pracovník školy (učitel) se základní znalostí tématu

   • Organizace se zkušeností ve vzdělávání dané cílové skupiny a základní znalostí tématu (seznam několika vybraných organizací, které se tématu věnují, najdete na tomto portále).

 • Finanční podmínky grantového programu

  • Žadatel o grant může žádat o maximální částku 100 000 Kč na školní rok 2019/2020.

  • Záměrem Nadace O2 je podpořit v grantovém programu až 50 žadatelů / základních škol.

  • Částka se vyplatí ve třech splátkách:

   • 50 % po podepsání smlouvy  

   • 40 % po doložení vyúčtování a fotodokumentace využití první splátky

   • 10 % po doložení závěrečné zprávy, kompletního vyúčtování a fotodokumentace využití zbylých financí

 • Typy uplatnitelných nákladů

  • Příspěvek lze čerpat na:

   • Konkrétní aktivity (např. školení, kurzy, workshopy), cestovné, mzdové náklady zapojených pedagogických pracovníků, kancelářské potřeby k workshopům, tvorbu výukových materiálů

   • Na nákup technologického vybavení potřebného pro školení (lze čerpat maximálně 20 % požadovaného rozpočtu)

 

5. Přihláška do grantového řízení

 • Podání přihlášky do grantového řízení

  • Pro zařazení do grantového řízení je nutné do termínu stanoveného v harmonogramu vyplnit on-line formulář.

  • Formulář přihlášky včetně podmínek grantového programu najdete na tomto portále (www.o2chytraskola.cz). Pro přípravu si formulář můžete stáhnout do počítače a později doplnit údaje do on-line verze.
    

6. Hodnocení a výběr projektů

 • Výběr projektů k podpoře

  • Přihlášky nejdřív projdou formální kontrolou. Konkrétní projekty vybere hodnotící komise.

  • Hodnotící kritéria

   • Projekt:

    • Jaký je cíl projektu a jeho realizovatelnost?

    • Odpovídá zaměření projektu tématu grantového programu?

    • Jaká je znalost cílové skupiny?

   • Vzdělávací partner (fyzická nebo právnická osoba):

    • Kdo se bude na realizaci projektu podílet?

    • Jaký je přínos partnera do projektu?

   • Metodika:

    • Jak konkrétně se bude pracovat s podpůrnými materiály z webu?

    • Jakou formou bude probíhat výuka témat? (interaktivita, efektivita a originalita zvoleného přístupu, udržitelnost a přenositelnost znalostí)

   • Rozpočet:

    • Jsou finance efektivně vynaložené?

    • Odpovídají položky cílům projektu?

    • Jsou náklady reálné?

   • Jak se bude měřit dopad / úspěch

    • Jaké jsou konkrétní termínované cíle (kvantita)? Jaká je specifikace plánovaného dopadu (kvalita)?

    • Jak se bude hodnotit požadované cílové chování účastníků?

    • Je dopad dlouhodobý a udržitelný?

   • Formální stránka:

    • Je žádost formulovaná jasně, srozumitelně a konkrétně?

    • Splňuje formální podmínky a pravidla přihlášky?

  • Vybrané žadatelé písemně vyrozumíme do 1 týdne od zasedání výběrové komise.

  • Ostatním žadatelům pošleme písemnou zprávu spolu se zpětnou vazbou také do 1 týdne.

 • Uzavření grantové smlouvy

  • Do 30 dnů od data dodání všech potřebných dokumentů a podkladů se vystaví grantová smlouva. Kromě jiného bude obsahovat:

   • Informace o žadateli / příjemci grantu, vč. osoby oprávněné za příjemce jednat

   • Výši příspěvku

   • Účel využití příspěvku

   • Termín, ve kterém je možné příspěvek čerpat

   • Další povinnosti příjemce (např. umožnění kontroly využití, popis režimu změn, vyúčtování, průběžná hodnotící zpráva, závěrečná zpráva atd.)

  • Přílohou smlouvy dále budou:

   • Souhlas zřizovatele se smlouvu (tam, kde je to relevantní)

   • Přihláška tak, jak byla podaná, případně s úpravami od hodnotící komise

   • Pravidla publicity

   • Smlouva o zpracování osobních údajů

 

7. Průběžná a závěrečná zpráva a vyúčtování grantového příspěvku

Po uplynutí prvního pololetí, nejpozději do 31. 1. 2020, doloží příjemce (škola) průběžnou hodnotící zprávu o projektu.

Po vyúčtování 50 % z přidělené finanční částky (pokyny k vyúčtování najdete níže), dostane příjemce druhou splátku ve výši 40 % z přidělené částky. Zbývajících 10 % příjemce dostane po doložení závěrečné zprávy a kompletního vyúčtování celého grantového příspěvku.

Po skončení realizace projektu a vyčerpání financí (maximálně do konce června 2019), nejpozději však do 31. 7. 2020 (pokud nebylo dohodnuto jinak), příjemce doloží:

 • Vyplněnou závěrečnou zprávu

 • Fotodokumentaci projektu

 • Vyúčtování využití financí

  • Náklady hrazené z příspěvku Nadace O2 se budou účtovat na nákladové středisko určené k tomu v účetnictví školy

  • Pro doložení vyúčtování je třeba předložit výjezd ze střediska + elektronické kopie dokladů

  • Předkládané doklady musí splňovat následující:

   • Faktura za hotové – přiložený příjmový pokladní doklad / výdajový pokladní doklad / doklad na dobírku

   • Faktura převodem / Smlouva – přiložený výpis z účtu s označenou platbou

   • Účtenka za hotové

 • Po předložení výše uvedeného dostane příjemce závěrečných 10 % příspěvku

 • Formuláře průběžné i závěrečné zprávy najdete v sekci “Ke stažení”

 

8. Závěrečná ustanovení

 • Nadace má právo

  • Grantové řízení zrušit

  • Nepřidělit žádný nadační příspěvek

  • Nepodpořit vybranou žádost v plné výši v závislosti na účelu a kvalitě zpracování podaných přihlášek a posouzení uvedených jednotlivých položek ve vztahu k cílům projektu / žádosti.

  • Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok. Ten může vzniknout nejdřív až uzavřením smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.

Stáhnout v PDF

Žádost o grant

Žádost o grant je možné podat pouze vyplněním on-line formuláře. Budete-li si chtít vyplnění jednotlivých polí rozmyslet a připravit předem, stáhněte si předlohu (.doc) a jednotlivá pole vyplňujte v něm. Pak už je stačí jen překopírovat do on-line formuláře.

Vyplnit přihlášku online

Odeslat předlohu přihlášky na e-mail

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Doporučené školicí organizace

V rámci našeho grantového programu se můžete obrátit s poptávkou po vzdělávacích aktivitách na vzdělávací partnery a organizace, které se tomuto tématu věnují.

Máte dotaz, nápad nebo zájem o novinky?

Stačí nám napsat, nebo jen zaškrtnout souhlas k odběru novinek. O zbytek se postaráme.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.