Grantový program pro školy

O2 Chytrá škola umožňuje získat až 100 000 Kč pro základní školy v ČR na výuku a vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti (počítačová a mediální gramotnost, internetová bezpečnost a technologie ve výuce). Tento program vyhlašuje Nadace O2.

Illustration

Základní informace

Nadace O2 každý rok vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy. Každá škola může získat až 100 000 Kč určené na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky, či na mediální výchovu v České republice.

Grantová výzva je určena pro základní školy z celé České republiky bez ohledu na zřizovatele. V rámci programu mohou instituce požádat o podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na internetu, počítačové a mediální gramotnosti. Podporujeme také školy při implementaci distančního (digitálního) vzdělávání. Cílovou skupinou plánovaných aktivit a osvěty ze strany základních škol jsou děti a mládež, učitelé a rodiče. 

 

Pilotní ročník grantové výzvy

 • Podpořeno 7 základních škol (pro školní roky 2018/19/20)
 • Nadace O2 rozdělila celkem částku 1 459 700 Kč

 

1. ročník grantové výzvy pro školní rok 2019/2020

 

2. ročník grantové výzvy pro školní rok 2020/2021

 • Podpořeno 74 základních škol a dětských domovů - celkem požádalo 148 škol a domovů
 • Nadace O2 rozdělila dohromady 4 534 978 Kč, průměrná výše grantové podpory na jeden subjekt je 61 283 Kč
 • Školy a dětské domovy čerpají jak pro vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu, mediální a počítačové gramotnosti, tak pro rozvoj ve využívání technologií ve výuce
 • Přehled vybraných a podpořených základních škol pro grantovou výzvu 2020/2021

 

 

3. ročník grantové výzvy jsme vyhlásili 15. 9. 2021

Pravidla pro získání grantu

1. Základní informace

 • Nadace O2, se sídlem Za Brumlovkou 2, Praha 4, 140 22, IČ: 26700000 (dále jen Nadace), vyhlašuje grantové řízení v souladu s posláním a účelem Nadace, jímž je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže, a dále ochrana a rozvoj prostředí a komunit, ve kterých žijeme.
 • Nadace má právo vyhlásit grantová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v souladu s posláním a cíli Nadace.

2. Harmonogram

 • Vyhlášení grantového řízení: 15. 9. 2021

 • Uzavírka přihlášek: 18. 10. 2021 (do půlnoci)

 • Formální kontrola: 25. 10. 2021 

 • Hodnocení přihlášek komisí: 26.10. - 10. 11. 2021

 • Zasedání komise:  15.11 2021

 • Informace ne/podpořeným školám: do 19. 11. 2021

 • Získávání podkladů a tvorba smluv: do 30. 11. 2021

 • Podpis darovací smlouvy (úředně ověřený): do 31. 12. 2021

  • Kromě Smlouvy o nadačním příspěvku se s příjemci podpory uzavře také GDPR smlouva (není potřeba úředně ověřovat)

 • Realizace aktivit: leden 2022 - prosinec 2022 (tzn. celý kalendářní rok)

 • Pravidelný online reporting: frekvence 1x za 2 měsíce (28. únor 2022, 30. duben 2022, 30. červen 2022, 30. září 2022)

 • Závěrečná zpráva a vyúčtování: do 31. 1. 2023

3. Účast v grantovém řízení

 • Program je určen pro / žádat mohou: 

  • Základní školy bez ohledu na zřizovatele – státní (MŠMT, kraj, obec, svazek obcí), církevní, soukromé osoby. Žádat mohou i ty školy, které byly grantově podpořené ve školním roce 2019/2020 i 2020/2021.  

 • V rámci programu lze žádat na projekty, jehož aktivity jsou zaměřené na níže uvedené oblasti digitální gramotnosti:

  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu

   • Bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, digitální stopa, ukradené a falešné účty, zdraví v kyberprostoru, online nakupování apod.

  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech mediální gramotnosti

   • Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, fake news a hoaxy, interpretace a vyhodnocení informací a práce s nimi, sdílení informací, propaganda a cenzura, autorská práva apod.

  • Vzdělávaní a rozvoj vědomostí v tématech počítačové gramotnosti

   • např. jak chránit svá data, online hry, jak se chránit na sociálních sítích, jak se naučit psát všemi deseti, cookies a algoritmy sociálních sítích

  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech digitálních technologií ve výuce

   • Implementaci distančního (online) vzdělávání na základních školách, robotické programovatelné pomůcky, virtuální a rozšířená realita ve výuce, 3D tisk pro školy, Microsoft Teams, Google učebna a G Suite, Minecraft: Education Edition a další

 • Cílová skupina těchto aktivit: děti a mládež na základních školách, učitelé, rodiče a veřejnost.

4. Podmínky čerpání grantu

 • Obecné podmínky čerpání grantu

  • Grant lze čerpat na aktivity ve výše uvedených oblastech digitální gramotnosti.

  • Vzdělávací partner musí být pedagogický pracovník školy (učitel) minimálně se základní znalostí tématu 

   • Může si k vzdělávacím aktivitám přibrat organizace se zkušeností v dané oblasti a cílové skupině (seznam organizací, které se tématu věnují, lze nalézt na tomto portále).

   • Každá škola si při zpracovávání projektu samostatně domluví spolupráci se vzdělávací organizací a tato položka již musí být zahrnuta v plánovaném rozpočtu a harmonogramu

  • Grant lze čerpat ve spolupráci s vybraným vzdělávacím partnerem, který zajistí vzdělávací aktivity včetně lektorské činnosti. 

  • Podmínkou čerpání grantu je využití vzdělávacích materiálů (např. metodických námětů na výuku) uveřejněných na tomto portále.

  • Žadatel (po konzultaci se vzdělávacím partnerem / partnery) musí v přihlášce doložit, jakým způsobem bude s materiály pracováno / jakým způsobem budou využity a jakou částí ve vzdělávací aktivitě přispěje samotný vzdělávací partner / partneři.

 • V projektu lze zakomponovat a propojit více témat i aktivit, včetně cílových skupin. 

 • Finanční podmínky grantového programu

  • Žadatel o grant může žádat o maximální částku 100 000 Kč na kalendářní rok 2022.

  • Finance budou vyplaceny ve dvou splátkách: 

   • 70 % odešleme po podepsání darovací smlouvy  

   • 30 % odešleme v září po dodání a schválení všech reportů za měsíce únor, duben a červen 2022

 • Typy uplatnitelných nákladů

  • Příspěvek lze čerpat na: 

   • Realizaci aktivit (např. školení, kurzy, workshopy…), cestovné, mzdové náklady zapojených pedagogických pracovníků v projektu, kancelářské potřeby k workshopům, tvorbu výukových materiálů, týmová supervize (1x ročně, téma podléhá schválení nadace, zajišťuje neziskové organizace Výluka z.s.)

   • Na nákup technologického vybavení potřebného pro školení (lze čerpat maximálně 20 % požadovaného rozpočtu). Doporučujeme využít výhodné nabídky na e-shopu o2.cz

5. Přihláška do grantového řízení

 • Podání přihlášky do grantového řízení

  • Pro zařazení do grantového řízení je nutné vyplnit online formulář do termínu stanoveného v harmonogramu. 

  • Formulář přihlášky je na tomto portále (www.o2chytraskola.cz) včetně podmínek grantového programu. Zde je také možnost si stáhnout formulář přihlášky pro přípravu.

6. Hodnocení a výběr projektů

 • Výběr projektů k podpoře

  • Přihlášky nejprve projdou formální kontrolou v Nadaci O2. Poté konkrétní projekty k podpoře vybere hodnotící komise. Ta bude minimálně 5ti-členná a bude se skládat z interních zaměstnanců O2, Nadace O2 a externích odborníků.  

  • Hodnotící kritéria

   • Formální stránka: 

    • Je nutné, aby žádost splňovala formální podmínky a veškerá pravidla přihlášky: 

Na realizaci projektu se musí podílet interní odborný pedagog (metodik prevence, učitel ICT.) a ten může využít i služby i externího vzdělávacího partnera 

Na nákup technologického vybavení potřebného pro školení lze čerpat maximálně 20 % požadovaného rozpočtu

Podmínkou je využití vzdělávacích materiálů (např. metodických námětů na výuku) uveřejněných na tomto portále 

 • Je nutné, aby byla žádost zformulována jasně, srozumitelně a s konkrétními realizovatelnými aktivitami.

 • Projekt: 

  • Je jasně definován cíl projektu, a jaká je jeho realizovatelnost?

  • Jaký má projekt dopad na cílovou skupinu? Není v dané lokalitě přesycenost nabídky obdobných aktivit?

  • Jaká je znalost cílové skupiny? 

  • Jsou aktivity/metody a techniky práce pro realizaci projektů adekvátní vzhledem k dosaženému cíli a cílové skupině?

  • Do jaké míry je projekt inovativní?

  • Je zajištěna publicita projektu?

  • Byla škola doporučena interním zaměstnancem O2? 

 • Vzdělávací partner (fyzická nebo právnická osoba): 

  • S kým bude projekt realizován? Jedná se o zkušenou organizaci nebo pedagoga, který má dostatek vědomostí a lektorských schopností? 

  • Jaký je přínos partnera do projektu? Jaký je výhled do budoucna a jeho zapojení na škole?

 • Metodika: 

  • Jak konkrétně bude pracováno s podpůrnými materiály z portálu O2 Chytrá škola

  • Jakou formou bude probíhat výuka témat? (interaktivita, efektivita a originalita zvoleného přístupu, udržitelnost a přenositelnost znalostí)

 • Rozpočet: 

  • Jsou finance efektivně vynaložené? 

  • Odpovídají položky cílům projektu? 

  • Jsou náklady reálné? 

 • Jak bude měřen dopad / úspěch

  • Popisuje projekt jeho udržitelnost? Je tato udržitelnost reálná? 

  • Je dopad dlouhodobý a udržitelný?

  • Dají se výstupy projektu aplikovat v praxi?  

 • Úspěšní žadatelé budou písemně vyrozuměni do 1 týdne od zasedání výběrové komise. 

 • Žadatelé, kteří nebudou podpořeni, obdrží písemnou zprávu spolu se zpětnou vazbou také do 1 týdne. 

 • Uzavření darovací smlouvy

  • Do 15 dnů od data dodání všech potřebných dokumentů a podkladů bude vystavena darovací smlouva. Ta bude kromě jiného obsahovat specifikaci:

   • Informace o žadateli / příjemci grantu, vč. osoby oprávněné za příjemce jednat

   • Výše příspěvku

   • Účel využití nadačního příspěvku

   • Termín, ve kterém je možné příspěvek čerpat 

   • Další povinnosti příjemce (např. umožnění kontroly využití příspěvku, kontrola v místě realizace projektových aktivit, vyúčtování, publicita projektu, závěrečná zpráva atd.)

  • Přílohou smlouvy dále budou:

   • Souhlas zřizovatele se smlouvu o nadačním příspěvku 

   • Přihláška tak, jak byla podaná, případně s úpravami od hodnotící komise 

   • Pravidla publicity

   • Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR)

  • Darovací smlouva bude úředně ověřena. 

7. Závěrečná zpráva a vyúčtování grantového příspěvku

V průběhu realizace projektu budete příjemce zasílat pravidelný dvouměsíční online reporting.

Po skončení realizace projektu a vyčerpání financí, nejpozději však do 31. 1. 2023 (není-li stanoveno jinak), příjemce doloží:

 • Vyplněnou závěrečnou zprávu

 • Fotodokumentaci projektu (souhlas s pořizováním fotografii si zajistí škola se zákonnými zástupci sama)

 • Vyúčtování využití financí 

  • Náklady hrazené z příspěvku Nadace O2 budou účtovány na nákladové středisko tomu určené v účetnictví školy 

  • Pro doložení vyúčtování bude předložen výjezd ze střediska + elektronické kopie dokladů

  • Předkládané doklady musí splňovat následující:

   • Faktura za hotové – přiložen příjmový pokladní doklad / výdajový pokladní doklad / doklad na dobírku

   • Faktura převodem / Smlouva – přiložen výpis z účtu s označenou platbou

   • Účtenka za hotové 

 • Formulář k vyplnění závěrečné zprávy včetně všech dvouměsíčních reportingů naleznete na tzv. „rozcestníku pro grantové školy“, ke kterému škola dostane přístup po zapojení do programu.

  • Celým grantovým procesem včetně povinností škol a harmonogramu, souhrnně provede prezentace „Průvodce pro grantové školy“. Které také naleznete na již uvedeném rozcestníku.

8. Závěrečná ustanovení

 • Nadace má právo

  • Zrušit grantové řízení

  • Nepřidělit žádný nadační příspěvek

  • Nepodpořit vybranou žádost v plné výši v závislosti na účelu a kvalitě zpracování podaných přihlášek a posouzení uvedených jednotlivých položek ve vztahu k cílům projektu / žádosti. 

  • Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až uzavřením smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.

Ke stažení

 • Logo Nadace O2 

 • Logo O2 Chytrá škola

 • Pravidla publicity 

 • Předloha reportingové zprávy

 • Závěrečná zpráva 

Stáhnout v PDF

Žádost o grant

Žádost o grant je možné podat pouze vyplněním on-line formuláře. Budete-li si chtít vyplnění jednotlivých polí rozmyslet a připravit předem, stáhněte si předlohu (.doc) a jednotlivá pole vyplňujte v něm. Pak už je stačí jen překopírovat do on-line formuláře.

Vyplnit přihlášku online

Odeslat předlohu přihlášky na e-mail

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Doporučené školicí organizace

Vzdělávacím aktivitám, které se věnují tématu digitální a mediální gramotnosti, se věnuje spousta organizací. Představujeme některé z nich.

Filtrovat školitele
Celá ČR
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Moravskoslezský kraj
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Mediální gramotnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Mediální gramotnost
Technologie ve vzdělávání
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Online bezpečnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Celá ČR
Technologie ve vzdělávání
Celá ČR
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Mediální gramotnost
Celá ČR
Mediální gramotnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Celá ČR
Mediální gramotnost
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Celá ČR
Hlavní město Praha
Online bezpečnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Brno
Plzeň
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Počítačová gramotnost
Hlavní město Praha
Technologie ve vzdělávání
Celá ČR
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Celá ČR
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Počítačová gramotnost
Hlavní město Praha
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Online bezpečnost
Celá ČR
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Mediální gramotnost
Hlavní město Praha
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Celá ČR
Mediální gramotnost
Celá ČR
Online bezpečnost
Celá ČR
Technologie ve vzdělávání
Celá ČR
Technologie ve vzdělávání
Celá ČR
Online bezpečnost
Mediální gramotnost
Technologie ve vzdělávání
Počítačová gramotnost
Celá ČR
Mediální gramotnost

Máte dotaz, nápad nebo zájem o novinky?

Stačí nám napsat, nebo jen zaškrtnout souhlas k odběru novinek. O zbytek se postaráme.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.